Menu

Vedtægter Musiknord

 • 1 NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn er MusikNord

Foreningen er stiftet i 2016 i Aalborg.

Foreningen har hjemsted i Aalborg.

 

 • 2 FORMÅL

Foreningen har til formål at støtte og hjælpe orkestre og solister, der spiller rytmisk musik, i hvis repertoire der indgår original (selvkomponeret) musik, med at få mulighed for at spille deres musik for et publikum. Dansk Musikerforbunds minimumstarif overholdes.

 

 • 3 MEDLEMMER

Alle der betaler det af årsmødet fastsatte kontingent kan blive medlemmer og have stemmeret på generalforsamlingen.

 

Virksomheder kan tegne medlemskab – men har ikke stemmeret på den årlige generalforsamling

 

 • 4 GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og består af foreningens medlemmer. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned og indkaldes af bestyrelsen.

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt ved opslag på Susan Himmelblå, og på MusikNord´s hjemmeside med mindst 4 ugers varsel med angivelse af dagsorden.

 

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendelse. Beretningen beskriver foreningens aktiviteter i det forgangne år. Som minimum bør beretningen indeholde oplysninger om, hvorledes der er levet op til foreningens formålsparagraf, specielt de initiativer foreningen har taget i forhold til gennemførsel af aktiviteter i henhold til formålet.
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse.
 4. Fastsættelse af evt. kontingent pr. 1. maj.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.
 7. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling kan når som helst indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt forlanger det.

Bestyrelsens godkendte beretning og regnskab skal, hvis der det pågældende regnskabsår er modtaget støtte fra Aalborg Kommune, sendes til kommunen til orientering.

 

 

 • 5 BESTYRELSE OG TEGNINGSFORHOLD

Bestyrelsen forestår foreningens drift mellem generalforsamlingerne, og vælges af og blandt de af foreningens medlemmer, der er mødt op på generalforsamlingen.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer.

Der vælges desuden 2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for en 2-årig periode, således at halvdelen af bestyrelsens medlemmer/suppleanterne er på valg et ene år og den anden halvdel på valg det følgende år.

På lige år er formand, kasser, et bestyrelsesmedlem, og en suppleant på valg.

På ulige år er næstformand, et bestyrelsesmedlem og revisor på valg.

En suppleant, der indtræder i stedet for et bestyrelsesmedlem, følger det pågældende bestyrelsesmedlems valgperiode.

Ved øvrige tillidsposter gælder valg for 1 år.

I valgperioden kan en tillidspost alene fratages et medlem, såfremt dette besluttes ved en generalforsamling, ordinær eller ekstraordinær.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand samt kasserer.

Bestyrelsen nedsætter et aktivitetsudvalg.

 

Den frivillige forening tegnes af formanden eller, i formandens fravær, næstformanden i forening med kassereren.

Et flertal af bestyrelsen skal være tilstede på bestyrelsesmøde for at bestyrelsen er beslutningsdygtig.

 

 • 6 ØKONOMI

Foreningen kan have indtægter fra eksempelvis

medlemskontingenter

virksomhedskontingenter

overskud ved aktiviteter

offentlige tilskud

sponsorater og private tilskud

 

Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med de retningslinjer, der udstikkes fra (Aalborg Kommune). For bestyrelsen gælder dansk rets almindelige erstatningsregler. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtelser.

 

 • 7 REGNSKAB OG REVISION

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Der vælges hvert år på generalforsamlingen en revisor.

 

 • 8 VEDTÆGTER OG FORENINGENS OPLØSNING

Vedtægterne kan kun ændres på en ordinær generalforsamling og kun hvis 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer herfor.

Foreningens opløsning kræver ligeledes 2/3 flertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer.

Dog kan foreningen opløses, hvis forslag om opløsning, efter at være forkastet på en generalforsamling i henhold til ovenstående, vedtages med mindst halvdelen af de fremmødte medlemmers tilslutning på en ny generalforsamling, der er specielt indkaldt med henblik på beslutning om opløsning af foreningen.

Ved opløsning tilfalder evt. formue i foreningen til Blå Festival i Aalborg Kommune.

 

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 10.juli 2016