Pages Menu
Categories Menu

Posted by on sep 3, 2020 in Det sker | 0 comments

Referat fra generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling, afholdt den 1. august 2020

Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent

Formanden blev valgt som dirigent.

  • Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendelse. Beretningen beskriver foreningens aktiviteter i det forgangne år. Som minimum bør beretningen indeholde oplysninger om, hvorledes der er levet op til foreningens formålsparagraf, specielt de initiativer foreningen har taget i forhold til gennemførsel af aktiviteter i henhold til formålet.

Den sidste tid har været påvirket af corona virusen, blandt andet andet blev årets generalforsamling aflyst, og afholdes således først nu.

Der har været ansøgninger ude, men vi har desværre medtaget afslag på de fleste.

Der er dog et stort lyspunkt, vi modtog støtte fra kommunen til afholdelse af vores arrangement på Egholm.

Arrangementet på Egholm som blev afholdt i samarbejde med restaurant Kronborg var temmelig vellykket, vi havde 4 gode bands på scenen, og må rose restaurant Kronborg for et godt samarbejde.

Angående ansøgninger, har vi måske en forkert strategi, måske det er bedre at lave ansøgninger til specifikke arrangementer, for at give fonde mv. bedre mulighed for at gennemskue hvad pengene går til, dette kunne blandt andet være en ”brun festival”.

Til beretningen var der følgende kommentarer:

Søren Kaalund syntes at omstændighederne og indsatsen taget i betragtning, er indsatsen ok.

Nøjsen fremførte at vi skal prøve at få mere presseomtale.

Beretningen blev herefter godkendt

  • Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse.

Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

  • Fastsættelse af evt. kontingent pr. 1. maj.

Det blev besluttet at fastholde kontingentet.

Nøjsen meddelte han ønsker at donere 10.000 kr. til foreningen, dette blev efterfulgt af store klapsalver.

  • Behandling af indkomne forslag.

Der var indkommet et forslag til behandling.

Forslag om vedtægtsændring: Bestyrelsen kan bestå af op til syv personer, ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

Forslaget blev vedtaget.

  • Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.

Formand, kasser, et bestyrelsesmedlem, og en suppleant er på valg.

Der var genvalg til alle.

  • Eventuelt.

Der arbejdes videre på at få arrangeret den brune festival.

En dato for afholdelse kunne evt. være den 7. november.

Den brune festival et tænkt som et arrangement, hvor der samtidig på tre eller fire lokaliteter afholdes koncerter, mellem hver sæt roterer de forskellige bands, så alle ender med at have spillet på samtlige lokaliteter.

Søren Kaalund beskriver nærmere hvordan konceptet skal være..

Det næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag d. 10. september på Himmelblå.