Menu

Ordinær 2017

Referat fra generalforsamling i foreningen MusikNord
Afholdt på Susan Himmelblå lørdag d. 20 maj 2017

a. Valg af dirigent
Per Vinter blev valgt som dirigent, og Anders Kjær Nielsen valgt som referent.
Det blev konstateret at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

b. Bestyrelsens beretning
Fremlagt af formanden.
Formanden berettede at der har været noget arbejde som har været svært, noget er det stadigvæk lidt. Der er meget vi har lært, og stadig noget vi skal lære.
Inden vi gik i gang med foreningen, vidste vi at det ville blive et langt træk. Ikke kun fordi at arbejdet jo udføres i folks fritid, men også fordi vi ikke ønskede at gå på kompromis med kvaliteten af det arbejde vi ville udføre. Vi ønskede og ønsker stadig ikke at ansøge eller lave samarbejdsaftaler uden at fremstå som troværdige.
Derfor skal logo, brevskabeloner, udformningen af ansøgninger mv. være gennemførte.
Dette arbejde er lavet, men før vi begynder at sende ansøgninger ud, er vi nød til at færdigøre vores hjemmeside, idet at vi forventer at dem vi sender materiale ud til, som det første vil gå ind på vores hjemmeside for at søge yderligere oplysninger. Disse oplysninger skal så gerne være tilstede.
Vi er også bevidste om at vi skal være tålmodige når vi begynder at sende ansøgninger ud, vi forventer at de forskellige instanser vi sender ansøgninger ud til vi se os lidt an inden de griber til lommen, så udbyttet i indeværende år kan vise sig at være begrænset.

Beretningen blev godkendt.

c. Fremlæggelse af regnskab
De eneste bevægelser der har været på vores konto, er indbetalt kontingent, og da indestående stemte overens med medlemslisten, blev regnskabet godkendt.

d. Fastsættelse af kontingent
Det blev besluttet at fortsætte med det nuværende kontingent på 100 dkr. Årligt

e. Behandling af indkomne forslag
Der ikke indkommet nogle forslag.

f. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Per og Søren var på valg, og modtog begge genvalg.
John Bib blev valgt som revisor og Brian Tranholm som suppleant.
Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen således ud:
Formand:   Anders Kjær Nielsen
Næstformand:  Per Vinter
Kasser:   Susanne Flydtkjær
Bestyrelsesmedlem: Søren Kaalund
Bestyrelsesmedlem: Peter Christensen

Suppleant:  Brian Tranholm
Revisor:  John Hjeresen

g. Eventuelt
Anders gjorde opmærksom på at bestyrelsens størrelse ikke svarer overens med hvad der fremgår af vedtægterne, selvom dette beror på en tidligere beslutning skal det overvejes om bestyrelsens størrelse skal laves om, eller vedtægterne.
Bestyrelsen vil indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, med henblik på at få lavet vedtægterne om.

Per orienterede om at det er muligt at sende bands til Studenterhuset i København i regi at MusikNord. Alle syntes at dette var en god ide, og der fortsættes med arbejdet.

 

Indkaldelse til Generalforsamling

Du indkaldes til generalforsamling i MusikNord, generalforsamlingen vil blive afholdt på Susan Himmelblå Lørdag den 20. Maj, klokken 12:30

Dagsorden er som følger:
a. Valg af dirigent.
b. Bestyrelsens beretning.
c. Fremlæggelse af regnskab, og godkendelse.
d. Fastlæggelse af kontingent.
e. Behandling af indkomne forslag.
f. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.
g. Eventuelt.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen